ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത നിലനിർത്തുന്നത് ദി നാഷണൽ സെന്‍റർ ഫോർ മിസ്സിംഗ് &എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ചിൽഡ്രനെ (മൊത്തത്തിൽ “NCMEC,” “നമ്മൾ,” “ഞങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങളുടെ”). സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണ്. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം (“സ്വകാര്യതാ നയം”) ഞങ്ങളുടെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ (Take It Down) വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ (“സൈറ്റ്”) സന്ദർശകരുടെയും ഉപയോക്താക്കളുടെയും വിവരങ്ങൾ NCMEC എങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു, വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. NCMEC-യുടെ പൊതുവായ സ്വകാര്യതാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചോ NCMEC-യെ കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ചുവടെയുള്ള പ്രസക്തമായ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനുള്ളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:

 

NCMEC ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

NCMEC എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു

NCMEC വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

NCMEC എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്

കുക്കികളും മറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും

സുരക്ഷ

നിലനിർത്തൽ

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത

മൂന്നാം കക്ഷികളും മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

NCMEC ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

ഈ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബോധപൂര്‍വ്വം ശേഖരിക്കുന്നില്ല.

NCMEC എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്

നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹാഷ് ചെയ്ത പതിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആ ഹാഷിന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു സവിശേഷ ഡിജിറ്റൽ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹാഷ് ചെയ്ത പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ ചിത്രം കാണില്ല, കൂടാതെ കാണാനും കഴിയില്ല. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹാഷ് പതിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫയൽ പേരിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പേരോ ജനനത്തീയതിയോ പോലുള്ള തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഫയലിന്‍റെ പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ വെബ്‌സൈറ്റുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിമിതമായ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, “കുക്കികളും മറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും” എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വിഭാഗം കാണുക.

NCMEC വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്

ഈ സൈറ്റിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ NCMEC നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.ഇത് സാധാരണയായി ഇന്‍റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നഗ്നതതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചറിയാനാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ പേര് വഴിNCMEC-ലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നിടത്തോളം, ഈ നയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തിരിച്ചറിയാനാവുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും.

NCMEC എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്

NCMEC ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം:

  • മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകൾ. ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹാഷ് ചെയ്ത ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി, ഹാഷ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പൊതുവായതോ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതോ ആയ സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും സ്കാൻ ചെയ്യാനായി ഹാഷ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിച്ച മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ഞങ്ങൾ ഹാഷ് ചെയ്ത ചിത്രം പങ്കിടുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാം.
  • സേവന ദാതാക്കൾ. സേവന ദാതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹാഷ് ചെയ്ത ചിത്രം ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാനും സർവേകൾ നടത്താനും സാങ്കേതിക പിന്തുണ നൽകാനും പേയ്‌മെന്‍റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഓർഡറുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ സഹായിക്കാനും സേവന ദാതാക്കൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം.
  • നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ. കോടതിയുടെ ആജ്ഞകൾ, വാറന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കോ, ഏതെങ്കിലും നിയമ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ഹാഷ് ചെയ്ത ചിത്രം ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനോ, നിയമപരമായ ക്ലെയിമിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ, സാധ്യമായ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സംശയിക്കുന്ന വഞ്ചന, വ്യക്തിയുടെയോ സ്വത്തിന്‍റെയോ സുരക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുടെ ലംഘനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും തടയാനും നടപടിയെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഹാഷ് ചെയ്ത ചിത്രം ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

കുക്കികളും മറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും

നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറിയ ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ. അവശ്യമായ കുക്കികൾ ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര സുഗമമായി വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കില്ല,കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഞങ്ങൾ അവശ്യമായ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ ചിലപ്പോൾ “കർശനമായി ആവശ്യമുള്ള” കുക്കികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ സൈറ്റിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അവ ആവശ്യമാണ്. ഈ സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അവശ്യ കുക്കികൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ബിഹേവിയറൽ പരസ്യങ്ങളോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കുക്കികളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, “ട്രാക്ക് ചെയ്യരുത്” ക്രമീകരണങ്ങളോടോ മുൻഗണനാ സിഗ്നലുകൾ ഒഴിവാക്കുക പോലെയുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളോടോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.

സുരക്ഷ

വിവരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുക, ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുക, അനധികൃതമായി ലഭ്യമാക്കുക, വെളിപ്പെടുത്തുക, മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വാണിജ്യപരമായി ന്യായമായ നടപടികൾ എടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനവും പാളിച്ചകള്‍ ഇല്ലാത്തതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസുകളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇന്‍റർനെറ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ തടസ്സപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകാനും കഴിയില്ല.

നിലനിർത്തൽ

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവുകൾ വിവരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, ഞങ്ങൾക്ക് അവ ആവശ്യമായതിനുള്ള കാരണം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. വ്യവസായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതും കരാറുകളിലും മറ്റ് നിയമപരമായ ബാധ്യതകളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും ബാധകമായ നിയമങ്ങളാൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലനിർത്തൽ കാലയളവ് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു.

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത

13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ ആരെയും കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന ഒരു വിവരങ്ങളും ഈ സൈറ്റ് ശേഖരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെയോ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിയെയോ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയാനാവുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ 1-800-843-5678 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

മൂന്നാം കക്ഷികളും മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമല്ലാത്ത വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ സ്വകാര്യതാ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്ത് വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഏതൊരു മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെയും ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെയും സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ രീതികൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിച്ചേക്കാം. ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ, അവ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഞങ്ങളുടെ വിവര പ്രോസസ്സിംഗ് രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം ഭൗതികമായ രീതിയിൽ മാറുന്നിടത്തോളം, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച സമയത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വകാര്യതാ നയം, പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം (പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ) ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ബാധകമായ നിയമം അനുസരിച്ച് പൊതുവായി ആ വിവരത്തെ നിയന്ത്രിക്കും.

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

സ്വകാര്യതാ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദി നാഷണൽ സെന്‍റർ ഫോർ മിസ്സിംഗ് &എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ, 333 ജോൺ കാർലൈൽസെന്‍റ്. സ്യൂട്ട് 125, അലക്സാൻഡ്രിയ, വിർജിനിയ 22314 എന്ന വിലാസത്തിലുള്ള NCMEC-യുടെ ഓഫീസ് ഓഫ് ലീഗൽ കൗൺസലുമായി ബന്ധപ്പെടുക; ടെലിഫോൺ നമ്പർ 800-843-5678; legal@ncmec.org.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ “ബാധകമായ”, “അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത” തീയതി ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ പതിപ്പ് നടപ്പിൽ വന്ന തീയതിയാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി. അവസാനം പരിഷ്കരിച്ച തീയതി എന്നത് നിലവിലെ പതിപ്പ് അവസാനമായി മുഖ്യമായി പരിഷ്കരിച്ച തീയതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 

പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി. ഡിസംബർ 30, 2022

അവസാനം പരിഷ്കരിച്ചത്. ഡിസംബർ 30, 2022