Skip to content

Iba-iba ang anyo ng tulong para sa lahat. Maraming paraan para makakuha ng suporta mula sa National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Kung gusto mo ng karagdagang tulong sa pag-aalis ng content online, kasama ang impormasyon tungkol sa direktang pag-uulat sa iba't ibang online platform:

Bisitahin ang MissingKids.org/IsYourExplicitContentOutThere para sa impormasyon tungkol sa iba pang suportang puwedeng ibigay ng NCMEC at para makakuha ng mga step-by-step na tagubilin tungkol sa kung paano direktang makipag-ugnayan sa isang online platform para i-flag ang iyong nude, bahagyang nude, o tahasang sekswal na larawan o video para sa pag-aalis. Paminsan-minsan, puwedeng ito ang pinakamabilis na ruta para maialis ang iyong larawan o video at puwede nitong alertuhan ang platform na gumawa ng ulat sa NCMEC tungkol sa karagdagang mahalagang impormasyon.

Nailabas Ba ang Explicit na Content Mo?

Kung gusto mong mag-ulat ng sinumang nagbabanta sa iyo tungkol sa mga larawang ito o iba pang anyo ng pananamantala online:

Pinapatakbo ng NCMEC ang CyberTipline – isang online na system ng pag-uulat para sa lahat ng uri ng sekswal na pang-aabuso sa bata online. Puwede kang magsumite ng ulat sa CyberTipline, kahit na naisumite mo na ang hash ng iyong larawan o video sa Take It Down. Ginagawang available sa tagapagpatupad ng batas para sa posibleng pag-iimbestiga ang mga ulat sa CyberTipline.

Bisitahin ang CyberTipline ng NCMEC

Kung nasa Estados Unidos ka at gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa emotional support, mag-click sa ibaba para matuto tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip ng NCMEC.

Kung nasa Estados Unidos ka at gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa emotional support: Puwede kang mag-click sa ibaba para matuto tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip ng NCMEC. May higit sa isang paraan ng paghingi ng tulong: tumawag o mag-text sa 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) o mag-email sa TakeItDown@ncmec.org at may makikipag-ugnayan sa iyo.

Impormasyon sa Emotional Support

If you are in the United States and want more information about emotional support, click below to learn about NCMEC's mental health services.

If you are in the United States and want more information about emotional support, click here to learn about NCMEC’s mental health services. There’s more than one way to ask for help: call or text 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) or email TakeItDown@ncmec.org and someone will reach back out to you.

Emotional Support Information