Skip to content

បើសិនជាអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ​នៅ​ពេលដែលថតរូបភាព ឬវីដេអូអាក្រាត អាក្រាត​ផ្នែកខ្លះ ឬស្ថិតនៅក្នុង​ស្ថាន​ភាពបង្ហាញច្បាស់សកម្មភាពផ្លូវភេទ ហើយអ្នកជឿថាគេបានចែកចាយ ឬ​នឹង​ចែកចាយរូបភាពឬវីដេអូទាំងនោះលើប្រព័ន្ធអនឡាញ អ្នកអាចប្រើសេវាកម្មនេះ​បាន។ អ្នកត្រូវតែមានរូបភាព ឬវីដេអូ​នោះនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។

ទេ អ្នកមិនចាំបាច់ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយយើងដើម្បីបង្កើតតម្លៃកូដ Hashសម្រាប់រូបភាព ឬវីដេអូ​របស់​អ្នកទេ។

ទេ បើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ទោះ​នៅ​កន្លែងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើនុងរូបភាព​អា​ក្រាត អាក្រាតផ្នែកខ្លះ ឬរូបភាពបង្ហាញ​ច្បាស់ពីសកម្មភាពផ្លូវភេទដែលគេប្រហែលជាចែកចាយលើប្រព័ន្ធអនឡាញ នោះអ្នក​អាចប្រើសេវាកម្មនេះបាន។

សូមចូលមើលក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម​ដើម្បីមើលបញ្ជីអ្នកចូលរួមសកម្មក្នុង​សេវាកម្មនេះ។ សូមកត់សម្គាល់ថា​បច្ចេក​វិទ្យាដាក់តម្លៃកូដ​ Hashកលើ​រូបភាព និង​វីដេអូដែលប្រើសម្រាប់​សេវាកម្ម​នេះនឹង​មិន​ដំណើរការលើ​ផ្ទៃ ឬវេទិកាដែល​បម្លែងកូដទេ។

បាទ! បើនរណាម្នាក់​បានចែក​រំលែក​រូបភាព ឬវីដេអូអាក្រាត អាក្រាត​ ​ផ្នែ​កខ្លះ ឬដែលបង្ហាញច្បាស់​សកម្មភាពផ្លូវភេទ​របស់អ្នកដែលបានថតនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ គេអាចចាត់ទុក​ថារំលោភបំពាន

បាន! បើសិនជាអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ នៅពេលដែលថតរូបភាពឬវីដេអូនោះ អ្នកនៅតែអាចប្រើសេវាកម្មនេះបាន។

ទេ! ចូរកុំទាញយក ឬចែករំលែករូបភាព ឬវីដេអូអាក្រាត អាក្រាតផ្នែកខ្លះ ឬ​ដែលបង្ហាញច្បាស់សកម្មភាពផ្លូវភេទដើម្បីដាក់បញ្ជូនទៅ Take It Down។ រាល់ការ​ដាក់បញ្ជូនតាមវិបសាយ Take It Down គួរធ្វើឡើងនៅលើឧបករណ៍ (អេឡិចត្រូនិច កុំព្យូទ័រ ថេប្លិត) ដែលថតរូបភាព និង​វីដេអូ​ដំបូង។ បើសិនជាអ្នកមិន​អាច​ចូលប្រើឧបករណ៍ដែលថតរូបភាព ឬ​វីដេអូនោះបានទេ សូមស្វែងរក​ជំនួយ​តាមរយៈការធ្វើរបាយការណ៍ CyberTipline នៅលើ cybertipline.org ឬទូរសព្ទទៅ 1-800-THE-LOST។

ទោះបីជាអ្នកដឹងថារូបភាព ឬវីដេអូ​ត្រូវបានគេចែករំលែកហើយក៏ដោយ ក៏យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើសេវាកម្មនេះដែរ ដើម្បីជួយកំហិតការរីករាល​ដាល​នៃមាតិកានេះ។ អ្នកក៏អាចធ្វើ​របាយ​ការណ៍​ទៅប្រព័ន្ធ CyberTipline សុំជំនួយ​ដើម្បីដករូបភាព ឬវីដេអូនោះ​ចេញ ឬដើម្បីសុំជំនួយ ឬសេវាកម្ម​បន្ថែម។

គួរឱ្យស្ដាយ គឺវាកើតឡើងច្រើន។ រូបភាព ឬវីដេអូអាក្រាត អាក្រាតផ្នែកខ្លះ ឬក្នុង​សភាពបង្ហាញច្បាស់សកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់មនុស្សគ្រប់អាយុ គ្រប់សាវតារ និងគ្រប់​ស្ថានភាព អាចចៀសមិនរួចពីការ​ចែក​រំលែក​លើប្រព័ន្ធអនឡាញ។ អ្នកមិនឯកា​ក្នុងការដោះស្រាយ បញ្ហានេះទេ ហើយ​មាន​ជំនួយសម្រាប់អ្នក។ សូមចូលមើល​វិបសាយនេះសម្រាប់ធនធាន និងព័ត៌មាន​បន្ថែម។

ចូរគិតថា តម្លៃកូដ Hashស្នាមម្រាមដៃឌីជីថលមួយ។ រូបភាព ឬវីដេអូ​នីមួយៗទទួលបានស្នាមក្រយ៉ៅឌីជីថលពិសេសដែលសម្គាល់ភាពខុសគ្នាពីរូបភាពនិងវីដេអូដទៃទៀត។

ទេ រូបភាព ឬវីដេអូរបស់អ្នកនឹងនៅ​តែក្នុង​ឧបករណ៍របស់អ្នក ហើយនឹងមិន​ត្រូវ​បាន​ដាក់បញ្ជូនជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះទេ។ តម្លៃកូដ Hashលបាន​បង្កើតឡើងពីរូបភាព ឬវីដេអូរបស់អ្នក គេនឹងដាក់វាចូលទៅក្នុងបញ្ជីតម្លៃកូដ Hashរបស់ NCMEC ដែលនឹងមាន​នៅលើ​វេទិកាអនឡាញ។

វេទិកាអនឡាញដែលចូលរួមនឹងអាចប្រើព័ត៌មាននោះបាន ដែលពួកគេអាច​ស្កេន​ភ្លេតហ្វមសាធារណៈ ឬសេវាកម្មមិនបម្លែងកូដដ​ដើម្បី​រកមើល លុបចេញ និងរាយការណ៍​រូបភាព ឬវីដេអូទាំងនោះទៅប្រព័ន្ធ CyberTipline របស់ NCMEC នៅពេលសមស្រប។

ទេ ដោយសារនេះជាសេវាកម្ម​ដែលមាន​លក្ខណៈអនាមិក គ្មានមធ្យោបាយ​ដើម្បី​ជូនដំណឹងដល់អ្នកទេបើសិនជាឯកសារជាក់លាក់ណាមួយរបស់អ្នកមាននៅលើវេទិកាអនឡាញរបស់ភ្លេតហ្វមសាធារណៈ សេវាកម្មមិនបម្លែងកូដ។ បើសិនជាអ្នក​ចង់ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនងជាមួយ NCMEC ដើម្បីរក​សេវា​កម្មបន្ថែម និងមាន​អារម្មណ៍​ស្រួល​ចិត្ត​ក្នុងការ​ចែករំលែក​ឈ្មោះ ឬព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមក​យើងតាម TakeItDown@ncmec.org.

ទេ ខណៈពេលដែលវេទិកាអនឡាញស្កេនរូបភាព ឬវីដេអូរបស់អ្នកនៅលើភ្លេតហ្វមសាធារណ ឬសេវាកម្មមិនបម្លែងកូដ រូបភាពឬវីដេអូទាំងនោះអាចនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើវិបសាយ ផ្សេងទៀត។។ វាក៏អាចទៅរួច​ដែរ​ដែលវេទិកា អនឡាញ ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការលុបចេញនូវមាតិកាដែលបានបង្ហោះរួចហើយ។ បើសិនជាអ្នកឃើញរូបភាពមិនសមរម្យរបស់អ្នកនៅលើទំព័រវិបសាយ ឬប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមផ្សេងទៀត សូម​រាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធ CyberTipline http://www.cybertipline.org/ នោះយើងអាចធ្វើការ​ជាមួយអ្នក​ដើម្បី​យកវាចេញ។

បើសិនជាអ្នកមានសំណួរបន្ថែម ឬចង់បានជំនួយបន្ថែមទៀត អ្នក​អាច​ផ្ញើ​អ៊ីមែលទៅ TakeItDown@ncmec.org. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីធនធានដែលមានសម្រាប់អ្នក សូមចូលមើល​ទំព័រធនធាន និងជំនួយ។

ទេ រូបភាព និងវីដេអូ គេមិនអាច​ប្រើ​បច្ចេក​ទេស ឬបង្កើតពីតម្លៃកូដ Hashដែលបានចែករំលែកជាមួយ NCMEC ទេ។

ដំបូង អ្នកត្រូវដឹងថា​មានជំនួយ​សម្រាប់​អ្នក ហើយអ្នកមិន​ឯកាទេ។ NCMEC ដំណើរ​ការប្រព័ន្ធ CyberTipline ដែលជា​ប្រព័ន្ធ​​រាយការណ៍​តាមអនឡាញ​សម្រាប់​ការ​រំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ​តាមអន​ឡាញ​គ្រប់ប្រភេទ។ បើសិនជាមាន​នរណា​ម្នាក់​គំរាមចែកចាយរូបភាព​អាក្រាត​របស់អ្នក ឬយករូបភាពនោះគំរាម​ហែកកេរ្តិ៍អ្នក អ្នកគួរធ្វើរបាយការណ៍ CyberTipline ទោះបីជាអ្នកបាន​ប្រើ​សេវាកម្មនេះដើម្បីស្កេនរូបភាព ឬវីដេអូ​របស់អ្នកនិងដាក់​បតម្លៃកូដ Hashរួចហើយក៏ដោយ។ អ្នកអាចរាយការណ៍​នៅ www.cybertipline.org ឬទូរសព្ទទៅ 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)។